Algemene voorwaarden schoolskeeleren

3DD86FB4-C0AA-4126-940C-BF2E4EA9D47C
3DD86FB4-C0AA-4126-940C-BF2E4EA9D47C

ALGEMENE VOORWAARDEN SVEN KRAMER ACADEMY SCHOOLSKEELEREN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het schoolskeeleren gegeven door de Sven Kramer Academy.

De Sven Kramer Academy is een stichting, gevestigd te 8447 EJ Heerenveen aan het Foardek 5 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KVK nummer 80041507.

Om lessen af te nemen bij de Sven Kramer Academy dient u zich schriftelijk aan te melden. Een minderjarige kan alleen door een wettelijk vertegenwoordiger worden aangemeld.

Bij aanmelding en deelname aan de lessen gaat u (voor uzelf of als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige) akkoord met onderstaande voorwaarden:

Lessen
• De duur van de lessen is in beginsel 60 minuten. Lestijden kunnen afwijken van de op de website aangegeven tijd. Bij wijziging van lestijden wordt dit bekend gemaakt.
• Een lespakket bestaat uit 2 lessen, tenzij anders is vermeld en overeengekomen.
• Er kunnen meerdere groepen/skeeleraars tegelijkertijd op de skeelerbaan/het schoolplein skeeleren.
• De Sven Kramer Academy behoudt zich het recht voor om een cursus waarvoor te weinig belangstelling bestaat te annuleren. Er zal in dat geval gezocht worden naar een alternatief.
• In verband met de veiligheid is het dragen van een helm, kniebescherming en polsbescherming verplicht. Aangeraden wordt om ook elleboogbescherming te dragen.

Annuleringsvoorwaarden
• Als er door zwaarwegende omstandigheden onverwacht de cursus (voordat de lessen aanvangen) moet worden geannuleerd, dient dit schriftelijk – onder opgaaf van redenen – te gebeuren.

Aansprakelijkheid
• Deelnemers aan de lessen (“Deelnemers of Deelnemer”) dienen zich ervan bewust te zijn dat er aan sportuitoefening in het algemeen en skeeleren in het bijzonder risico’s zijn verbonden en dienen zich ervan te vergewissen dat hij/zij in goede lichamelijke verkeert om te kunnen skeeleren.
• Met het akkoord gaan van de inschrijving, verklaart de school/cursist een goede en afdoende gezondheid te bezitten en geen beperkingen te ondervinden om de sportcursus te volgen.
• Deelnemer verklaart hierbij dat Deelnemer deelname aan deze cursus en sportbeoefening geheel voor eigen risico is.
• Deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade van derden ten gevolge van handelen en/of nalaten van Deelnemer.
• Deelnemer vrijwaart de Sven Kramer Academy en/of haar medewerkers van elke aansprakelijkheid voor schade en/of letsel van Deelnemer en/of derden en/of de Sven Kramer Academy.
• De Sven Kramer Academy is nimmer aansprakelijk voor schade en/of letsel behalve indien dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Sven Kramer Academy en/of van haar medewerkers.
• De Sven Kramer Academy is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen van Deelnemers.
• Deelnemers aan activiteiten zijn aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het verblijf in of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt toegebracht aan de skeelerlocatie(s) en/of materialen van de Sven Kramer Academy en/of haar medewerkers, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage.
• Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor minderjarigen en staan in voor naleving van deze algemene voorwaarden door minderjarigen die zij wettelijk vertegenwoordigen.
• De Sven Kramer Academy huurt c.q. gebruikt de skeelerlocatie(s) en is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor handelingen en of nalaten van de sportlocatie(s) en/of andere deelnemers aan de sportlessen.

Beeldmateriaal
Tijdens de lessen kunnen foto- en filmopnames van Deelnemers gemaakt worden. Deelnemers gaan er mee akkoord dat op en om het terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van Deelnemers en dat deze worden verspreid cq geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen ten behoeve van de promotie van de Sven Kramer Academy en/of haar activiteiten.