Algemene voorwaarden

STP_3924

ALGEMENE VOORWAARDEN SVEN KRAMER ACADEMY

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op schaatslessen gegeven door de Sven Kramer Academy.

De Sven Kramer Academy is een stichting, gevestigd te 8447 EJ Heerenveen aan het Foardek 5 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KVK nummer 80041507.

Om lessen af te nemen bij de Sven Kramer Academy dient u zich schriftelijk aan te melden. Een minderjarige kan alleen door een wettelijk vertegenwoordiger worden aangemeld.

Bij aanmelding en deelname aan de lessen gaat u (voor uzelf of als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige) akkoord met onderstaande voorwaarden:

 1. Lessen
 • De duur van de lessen is in beginsel 60 minuten. Lestijden kunnen afwijken van de op de website aangegeven tijd. Bij wijziging van lestijden wordt dit bekend gemaakt.
 • Een lespakket bestaat uit 9 of 18 lessen, tenzij anders is vermeld en overeengekomen.
 • De lessen starten in september of december. Controleer altijd de inschrijving op de juiste data van de schaatslessen van uw keuze.
 • Het lesgeld is inclusief kosten voor de instructeur en de toegang tot de ijshal van Thialf.
 • Lessen die niet worden gevolgd kunnen niet op een andere datum of tijdstip worden ingehaald, evenmin kan de plaats door een ander worden ingenomen. Restitutie van lesgeld vindt nimmer plaats.
 • Er schaatsen meerdere groepen/schaatsers tegelijkertijd op de ijsba(a)n(en). De Sven Kramer Academy behoudt zich het recht voor om een cursus waarvoor te weinig belangstelling bestaat te annuleren. Er zal in dat geval gezocht worden naar een alternatief.
 • In verband met de veiligheid is het dragen van een helm en handschoenen tijdens de lessen verplicht.
 • Betaling van de lessen geschiedt vooraf via het verkoopsysteem op de website www.svenkrameracademy.nl
 1. Toegangspas Thialf
 • Voor de schaatslessen in Thialf is een toegangspas nodig. Deze kan voorafgaand aan de eerste les bij onze balie in Thialf worden afgehaald.
 • Bij verlies van de toegangspas dient dit direct te bij de Sven Kramer Academy te worden gemeld. Er zal dan een nieuwe pas worden gemaakt. De vervangingskosten hiervan bedragen €10,00 en dienen voor ontvangst van de nieuwe pas te worden afgerekend.
 • De geldige toegangspas dient altijd naar de schaatsles te worden meegenomen, dit i.v.m. de toegang tot de ijshal van Thialf.
 • Aan het eind van de lesperiode de toegangspas aan de Sven Kramer Academy geretourneerd te worden, indien dit niet gebeurt dan worden er kosten in rekening gebracht van €10,00.
 1. Annuleringsvoorwaarden
 • Als er door zwaarwegende omstandigheden onverwacht de cursus voordat de lessen aanvangen moet worden geannuleerd, dient dit schriftelijk – onder opgaaf van redenen - te gebeuren. Restitutie van lesgeld geld kan alleen plaatsvinden als bij de schriftelijke annulering ook de toegangspas wordt geretourneerd.
 • Annulering van de cursus is na het volgen van de eerste les niet meer mogelijk.
 1. Aansprakelijkheid
 • Deelnemers aan de lessen (“Deelnemers of Deelnemer”) dienen zich ervan bewust te zijn dat er aan sportuitoefening in het algemeen en schaatsen in het bijzonder risico’s zijn verbonden en dienen zich ervan te vergewissen dat hij/zij in goede lichamelijke verkeert om te kunnen schaatsen.
 • Met het akkoord gaan van de inschrijving, verklaart de cursist een goede en afdoende gezondheid te bezitten en geen beperkingen te ondervinden om de schaatscursus te volgen.
  • Deelnemer verklaart hierbij dat Deelnemer deelname aan deze cursus en sportbeoefening geheel voor eigen risico is.
  • Deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade van derden ten gevolge van handelen en/of nalaten van Deelnemer.
  • Deelnemer vrijwaart de Sven Kramer Academy en/of haar medewerkers van elke aansprakelijkheid voor schade en/of letsel van Deelnemer en/of derden en/of de Sven Kramer Academy.
 • De Sven Kramer Academy is nimmer aansprakelijk voor schade en/of letsel behalve indien dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Sven Kramer Academy en/of van haar medewerkers.
 • Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende huisregels van Thialf (http://ww.w.thialf.nl/recreatie/huisregels) die voor alle bezoekers van Thialf gelden.
 • Indien de huisregels en/of deze voorwaarden niet worden nageleefd kan Thialf Deelnemers en/of andere bezoekers van de IJsbaan c.q. uit Thialf verwijderen (zonder enige restitutie van lesgelden).
 • De Sven Kramer Academy is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen van Deelnemers.
 • Deelnemers aan activiteiten zijn aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het verblijf in of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt toegebracht aan de ijsba(a)n(en) van Thialf en/of materialen van de Sven Kramer Academy en/of haar medewerkers, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage.
 • Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor minderjarigen en staan in voor naleving van deze algemene voorwaarden door minderjarigen die zij wettelijk vertegenwoordigen.
 • De Sven Kramer Academy huurt c.q. gebruikt de ijsba(a)n(en) van Thialf en is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor handelingen en of nalaten van Thialf en/of andere gebruikers ijsba(a)n(en)van de en/of andere deelnemers aan de schaatslessen.

 

 1. Beeldmateriaal

Tijdens de lessen kunnen foto- en filmopnames van Deelnemers gemaakt worden. Deelnemers gaan er mee akkoord dat op en om het terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van Deelnemers en dat deze worden verspreid cq geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen ten behoeve van de promotie van de Sven Kramer Academy en/of haar activiteiten.