Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden van de Sven Kramer Academy voor de locaties Heerenveen en Twente.

ALGEMENE VOORWAARDEN SVEN KRAMER ACADEMY HEERENVEEN EN TWENTE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op schaatslessen gegeven door de Sven Kramer Academy.

De Sven Kramer Academy is een stichting, gevestigd te 8443 DA Heerenveen aan de Pim Mulierlaan 1 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KVK nummer 80041507.

Om lessen af te nemen bij de Sven Kramer Academy dient u zich schriftelijk aan te melden. Een minderjarige kan alleen door een wettelijk vertegenwoordiger worden aangemeld.

Bij aanmelding en deelname aan de lessen gaat u (voor uzelf of als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige) akkoord met onderstaande voorwaarden:

 1. Reguliere schaatslessen
 • De duur van de lessen is in beginsel 60 minuten. Lestijden kunnen afwijken van de op de website aangegeven tijd. Bij wijziging van lestijden wordt dit bekend gemaakt.
 • De lessen starten in september of december. Controleer altijd de inschrijving op de juiste data van de schaatslessen van uw keuze.
 • Het lesgeld is inclusief kosten voor de instructeur en de toegang tot de ijshal.
 • Lessen die niet worden gevolgd kunnen niet op een andere datum of tijdstip worden ingehaald, evenmin kan de plaats door een ander worden ingenomen. Restitutie van lesgeld vindt nimmer plaats.
 • Er schaatsen meerdere groepen/schaatsers tegelijkertijd op de ijsba(a)n(en). De Sven Kramer Academy behoudt zich het recht voor om een cursus waarvoor te weinig belangstelling bestaat te annuleren. Er zal in dat geval gezocht worden naar een alternatief.
 • In verband met de veiligheid is het dragen van een helm en handschoenen tijdens de lessen verplicht.
 • Betaling van de lessen geschiedt vooraf via het verkoopsysteem op de website www.svenkrameracademy.nl

  Toegangspas Thialf
 • Voor de schaatslessen in Thialf is een toegangspas nodig. Deze dient bij de inschrijving online aangeschaft te worden voor €7,50 per pas. Voorafgaand aan de eerst les kan de pas afgehaald worden bij de trainers. Na het aanschaffen is de pas eigendom van de koper en kan hij ieder seizoen opnieuw geactiveerd worden.
 • Indien de pas al eigendom van de koper is dient het pasnummer geregistreerd te worden in het persoonlijke SKA-account.
 • Voor het registreren van de passen worden naam en geboortedatum met Thialf gecommuniceerd.
 • Bij verlies van de toegangspas dient dit direct te bij de Sven Kramer Academy te worden gemeld. Er zal dan een nieuwe pas worden gemaakt. De vervangingskosten hiervan bedragen €10,00 en dienen voor ontvangst van de nieuwe pas te worden afgerekend bij de balie van Thialf.
 • De geldige toegangspas dient altijd naar de schaatsles te worden meegenomen, dit i.v.m. de toegang tot de ijshal van Thialf.

  Toegangspas IJsbaan Twente
 • Voor de schaatslessen op IJsbaan Twente is een toegangspas nodig. Deze dient bij de inschrijving online aangeschaft te worden voor €4,00 per pas. Voorafgaand aan de eerste les kan de pas afgehaald worden bij de trainers. Na het aanschaffen is de pas eigendom van de koper en kan hij ieder seizoen opnieuw geactiveerd worden.
 • Indien de pas al eigendom van de koper is dient het pasnummer geregistreerd te worden in het persoonlijke SKA-account.
 • Voor het registreren van de passen worden naam en geboortedatum met IJsbaan Twente gecommuniceerd.
 • Bij verlies van de toegangspas dient dit direct te bij de Sven Kramer Academy Twente te worden gemeld. Er zal dan een nieuwe pas worden gemaakt. De vervangingskosten hiervan bedragen €4,00 en dienen voor ontvangst van de nieuwe pas te worden afgerekend bij de balie van IJsbaan Twente.
 • De geldige toegangspas dient altijd naar de schaatsles te worden meegenomen, dit i.v.m. de toegang tot de ijshal van IJsbaan Twente.
 
 1. Annuleringsvoorwaarden

Als er door zwaarwegende omstandigheden onverwacht de cursus voordat de lessen aanvangen moet worden geannuleerd, dient dit schriftelijk – onder opgaaf van redenen – te gebeuren. Restitutie van lesgeld geld kan alleen plaatsvinden als bij de schriftelijke annulering ook de toegangspas wordt geretourneerd.

 • Annulering van de cursus is na het volgen van de eerste les niet meer mogelijk.
 1. Aansprakelijkheid
 • Deelnemers aan de lessen (“Deelnemers of Deelnemer”) dienen zich ervan bewust te zijn dat er aan sportuitoefening in het algemeen en schaatsen in het bijzonder risico’s zijn verbonden en dienen zich ervan te vergewissen dat hij/zij in goede lichamelijke verkeert om te kunnen schaatsen.
 • Met het akkoord gaan van de inschrijving, verklaart de cursist een goede en afdoende gezondheid te bezitten en geen beperkingen te ondervinden om de schaatscursus te volgen.
  • Deelnemer verklaart hierbij dat Deelnemer deelname aan deze cursus en sportbeoefening geheel voor eigen risico is.
  • Deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade van derden ten gevolge van handelen en/of nalaten van Deelnemer.
  • Deelnemer vrijwaart de Sven Kramer Academy en/of haar medewerkers van elke aansprakelijkheid voor schade en/of letsel van Deelnemer en/of derden en/of de Sven Kramer Academy.
 • De Sven Kramer Academy is nimmer aansprakelijk voor schade en/of letsel behalve indien dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Sven Kramer Academy en/of van haar medewerkers.
 • SKA Heerenveen: Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende huisregels van Thialf (http://ww.w.thialf.nl/recreatie/huisregels) die voor alle bezoekers van Thialf gelden. 
 • SKA Twente: Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende huisregels van IJsbaan Twente  (https://www.optisport.nl/huisregels) die voor alle bezoekers van IJsbaan Twente gelden.
 • Indien de huisregels en/of deze voorwaarden niet worden nageleefd kan Thialf en IJsbaan Twente Deelnemers en/of andere bezoekers van de IJsbaan c.q. uit Thialf of IJsbaan Twente verwijderen (zonder enige restitutie van lesgelden).
 • De Sven Kramer Academy is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen van Deelnemers.
 • Deelnemers aan activiteiten zijn aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het verblijf in of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt toegebracht aan de ijsba(a)n(en) van Thialf / IJsbaan Twente en/of materialen van de Sven Kramer Academy en/of haar medewerkers, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage.
 • Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor minderjarigen en staan in voor naleving van deze algemene voorwaarden door minderjarigen die zij wettelijk vertegenwoordigen.
 • De Sven Kramer Academy huurt c.q. gebruikt de ijsba(a)n(en) van Thialf en IJsbaan Twente en is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor handelingen en of nalaten van Thialf en IJsbaan Twente en/of andere gebruikers ijsba(a)n(en)van de en/of andere deelnemers aan de schaatslessen.

 

 1. Beeldmateriaal

Tijdens de lessen kunnen foto- en filmopnames van Deelnemers gemaakt worden. Deelnemers gaan er mee akkoord dat op en om het terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van Deelnemers en dat deze worden verspreid cq geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen ten behoeve van de promotie van de Sven Kramer Academy en/of haar activiteiten.